{{::spanMessage}}
{{error}}

Katja Fichtler

Katja Fichtler

이후부터 ZIN™
이후부터 SYCN

11월 2010

장소

Bonn, Nordrhein-Westfalen

이후부터 ZIN™
이후부터 SYCN

11월 2010

장소

Bonn, Nordrhein-Westfalen

다가오는 수업


가상 클래스

현재 예정된 가상 수업이 없습니다.  


대면 수업

화요알
6월 6
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 9
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 13
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 16
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 20
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 23
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 27
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 30
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 4
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 7
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 11
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 14
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 18
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 21
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 6
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 9
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 13
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 16
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 20
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 23
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 27
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 30
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 4
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 7
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 11
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 14
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 18
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 21
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
안녕하세요! 저는 Katja Fichtler이고, Bonn, Nordrhein-Westfalen에 살고 있습니다. 저는 11월 2010 이후 ZIN™ 회원이었고 저는 Zumba 수업을 아주 좋아합니다. 그 이유는 간단합니다. 모든 수업이 마치 파티처럼 느껴집니다! 현재 Katja Fichtler을 (를) 가르 칠 수있는 라이센스가 있습니다. 저와 함께 해보세요. 최고의 시간이 될것이라는 것을 보장합니다! 질문있으시면, 망설이지 말고 메시지를 보내주세요!

라이센스

Zumba® 수업을 정규적으로 가르치기 위해 면허를 취득했습니다.
Zumba® Basic 1
Zumba® 토닝을 가르치는 라이센스.
Zumba® Toning
Aqua Zumba®를 가르치는 라이센스.
Aqua Zumba®
Zumba Sentao®를 가르치는 라이센스.
Zumba Sentao®
Zumba Gold®를 가르치는 라이센스.
Zumba Gold®
Zumba® Kids를 가르치는 라이센스.
Zumba® Kids & Kids Jr.
Zumba® Step을 가르치기 위해 면허를 얻었습니다.
Zumba® Step

교육

일반 Zumba® classes 를 가르칠수있는 라이센스 보유
Zumba® Rhythms 2
참석 한 2012 ZIN ™ 컨퍼런스 - 런던.
ZIN™ Conference
2021 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention 2021
2022 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention
2020 년 ZIN™ 가상 컨벤션 참가
ZIN™ Virtual Convention
10 년차 ZIN&trade 참석; Jamversary 가상 세션 2020
10-Year ZIN™ Jamversary Virtual Sessions
참석 한 2013 ZIN ™ 컨퍼런스 - 릴.
ZIN™ Conference
Zumba® Pro 기술 훈련을 완료했습니다.
Zumba® Pro Skills

연혁

허가 된 ZIN™ 12 년 동안 회원.
12 Year ZIN™

라이센스

Zumba® 수업을 정규적으로 가르치기 위해 면허를 취득했습니다.
Zumba® Basic 1
Zumba® 토닝을 가르치는 라이센스.
Zumba® Toning
Aqua Zumba®를 가르치는 라이센스.
Aqua Zumba®
Zumba Sentao®를 가르치는 라이센스.
Zumba Sentao®
Zumba Gold®를 가르치는 라이센스.
Zumba Gold®
Zumba® Kids를 가르치는 라이센스.
Zumba® Kids & Kids Jr.
Zumba® Step을 가르치기 위해 면허를 얻었습니다.
Zumba® Step
더보기

교육

일반 Zumba® classes 를 가르칠수있는 라이센스 보유
Zumba® Rhythms 2
참석 한 2012 ZIN ™ 컨퍼런스 - 런던.
ZIN™ Conference
2021 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention 2021
2022 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention
2020 년 ZIN™ 가상 컨벤션 참가
ZIN™ Virtual Convention
10 년차 ZIN&trade 참석; Jamversary 가상 세션 2020
10-Year ZIN™ Jamversary Virtual Sessions
참석 한 2013 ZIN ™ 컨퍼런스 - 릴.
ZIN™ Conference
Zumba® Pro 기술 훈련을 완료했습니다.
Zumba® Pro Skills
더보기

연혁

허가 된 ZIN™ 12 년 동안 회원.
12 Year ZIN™

Katja Fichtler


이후부터 ZIN™
이후부터 SYCN

11월 2010

장소

Bonn, Nordrhein-Westfalen

이후부터 ZIN™
이후부터 SYCN

11월 2010

장소

Bonn, Nordrhein-Westfalen


안녕하세요! 저는 Katja Fichtler이고, Bonn, Nordrhein-Westfalen에 살고 있습니다. 저는 11월 2010 이후 ZIN™ 회원이었고 저는 Zumba 수업을 아주 좋아합니다. 그 이유는 간단합니다. 모든 수업이 마치 파티처럼 느껴집니다! 현재 Katja Fichtler을 (를) 가르 칠 수있는 라이센스가 있습니다. 저와 함께 해보세요. 최고의 시간이 될것이라는 것을 보장합니다! 질문있으시면, 망설이지 말고 메시지를 보내주세요!

라이센스

Zumba® 수업을 정규적으로 가르치기 위해 면허를 취득했습니다.
Zumba® Basic 1
Zumba® 토닝을 가르치는 라이센스.
Zumba® Toning
Aqua Zumba®를 가르치는 라이센스.
Aqua Zumba®
Zumba Sentao®를 가르치는 라이센스.
Zumba Sentao®
Zumba Gold®를 가르치는 라이센스.
Zumba Gold®
Zumba® Kids를 가르치는 라이센스.
Zumba® Kids & Kids Jr.
Zumba® Step을 가르치기 위해 면허를 얻었습니다.
Zumba® Step

교육

일반 Zumba® classes 를 가르칠수있는 라이센스 보유
Zumba® Rhythms 2
참석 한 2012 ZIN ™ 컨퍼런스 - 런던.
ZIN™ Conference
2021 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention 2021
2022 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention
2020 년 ZIN™ 가상 컨벤션 참가
ZIN™ Virtual Convention
10 년차 ZIN&trade 참석; Jamversary 가상 세션 2020
10-Year ZIN™ Jamversary Virtual Sessions
참석 한 2013 ZIN ™ 컨퍼런스 - 릴.
ZIN™ Conference
Zumba® Pro 기술 훈련을 완료했습니다.
Zumba® Pro Skills

연혁

허가 된 ZIN™ 12 년 동안 회원.
12 Year ZIN™

라이센스

Zumba® 수업을 정규적으로 가르치기 위해 면허를 취득했습니다.
Zumba® Basic 1
Zumba® 토닝을 가르치는 라이센스.
Zumba® Toning
Aqua Zumba®를 가르치는 라이센스.
Aqua Zumba®
Zumba Sentao®를 가르치는 라이센스.
Zumba Sentao®
Zumba Gold®를 가르치는 라이센스.
Zumba Gold®
Zumba® Kids를 가르치는 라이센스.
Zumba® Kids & Kids Jr.
Zumba® Step을 가르치기 위해 면허를 얻었습니다.
Zumba® Step
더보기

교육

일반 Zumba® classes 를 가르칠수있는 라이센스 보유
Zumba® Rhythms 2
참석 한 2012 ZIN ™ 컨퍼런스 - 런던.
ZIN™ Conference
2021 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention 2021
2022 ZIN&trade 참가 가상 컨벤션
ZIN™ Virtual Convention
2020 년 ZIN™ 가상 컨벤션 참가
ZIN™ Virtual Convention
10 년차 ZIN&trade 참석; Jamversary 가상 세션 2020
10-Year ZIN™ Jamversary Virtual Sessions
참석 한 2013 ZIN ™ 컨퍼런스 - 릴.
ZIN™ Conference
Zumba® Pro 기술 훈련을 완료했습니다.
Zumba® Pro Skills
더보기

연혁

허가 된 ZIN™ 12 년 동안 회원.
12 Year ZIN™

다가오는 수업


가상 클래스

현재 예정된 가상 수업이 없습니다.  


대면 수업

화요알
6월 6
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 9
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 13
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 16
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 20
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 23
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 27
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 30
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 4
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 7
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 11
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 14
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 18
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 21
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 6
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 9
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 13
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 16
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 20
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 23
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
6월 27
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
6월 30
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 4
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 7
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 11
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 14
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany
화요알
7월 18
18:00
Zumba
Tanzschule Passion - Tanz und Fitness in Weilerswist
Kölner Str. 85, 53919 Weilerswist, Deutschland
금요일
7월 21
11:00
Zumba
Römerstraße 164
Römerstraße 164, 53117 Bonn, Germany